Lidt om Idom Å

Holstebro Kommune har nu færdiggjort arbejdet med fjernelse af stemmeværket i Idom Å ved Idom Dambrug som et led i statens vandplan for Nissum Fjord 2010-2015, fortæller Jakob Larsen, der er biolog ved Holstebro Kommune.
 
Vandløbet er blevet genslynget i efteråret 2016 og der blev set gydende laks her umiddelbart efter udlægningen af 150 m3 gydegrus.
 

500 år gammel spærring ved Hyldal Mølle er snart fortid

 Niels SørensenRebild Kommune er i gang med at forbedre faunapassage og fjerne stuvezone ved Hyldal Mølle i Hyldal Møllebæk. Den forbedrede faunapassage åbner for ca.

Projekt Nye Gydestryg i Gels Å kører efter planen

Her er det andet gydestryg etableret samme stedArbejdet med at erstatte det kendte reguleringsstyrt nær spejderpladsen ved Hjartbro i Gels Å skrider planmæssigt frem. Fra Nadja Dall, som er vandløbsmedarbejder ved Haderslev Kommune, har vi modtaget disse to fotos. Det første foto viser strækningen, før styrtet og gangbroen henover, blev fjernet.

Hul igennem ved Trend Å

Det store øjeblik er indeI de senere år er der sket et par markante ændringer ved Trend Å i Vesthimmerland. For knap tre år siden stoppede alle udsætninger af ørredyngel, da den lille, klarvandede år blev erklæret selvreproducerende. Og i sidste uge blev der skabt fri passage i hele åen, da det gamle stemmeværk ved Trend Dambrug blev fjernet, mens selve bruget for fremtiden kører med recirkuleret, oppumpet grundvand.
 

Giv en hånd med ved udlægning af gydegrus

Hvis du har lyst til at gøre Trend Å endnu mere fiskerig, er du velkommen til at give en hånd med lørdag formiddag.Hvis du er interesseret i at retablere vandløb, er du meget velkommen til at give en hånd med, når der skal udlægges gydegrus i Ørndrup-Tværbæk, der er et tilløb til Trend Å – og du er velkommen, uanset om du er medlem af foreningen eller ej, fortæller Jonas Høholt

Radstedløbet på Lolland har brug for hjælp

Den 16. september skal Radstedløbet, der løber til Sakskøbing Å lidt sydøst for byen på Lolland i Guldborgsund Kommune restaureres.

Der skal udlægges gydegrus, og Den sjællandske Grusbande, der er et samarbejde mellem Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund, har lovet at hjælpe til.

Stor fremgang af yngel og ungfisk i Kolding Å systemet

Ferup Sø til venstre med omløbet af åen til venstre.Fra formanden for vandplejeudvalget i Kolding Sportsfiskerforening, Preben Kaas, har vi modtaget dette glade indlæg om en netop overstået bestandsundersøgelse i Kolding Å vandsystem:

Vandløbsforbedringer i Odder Å

Mandag den 14. august begyndte arbejdet med at sikre passage ved de sidste fire vandløbsspærringer i Odder Å. Det gamle styrt ved Skægsmølle, en række mindre styrt ved Rathlousdal samt Fillerup Over- og Nedre Mølle.

Hør om genopretningen af Lindenborg å og se Gravlevs klare kilder

Især ørreder nyder godt at det iltrige og rene vand i Gravlev Ådal.Det er nu 9 år siden at Lindenborg å blev lagt tilbage i sit gamle forløb - midt i å-dalen - på strækningen nedenfor Rebild bakker i stedet for at forløbe i en lige kanal ved foden af Voldbjerg, skriver naturstyrelsen.

Glenstrup sø efter befrielsen

Det ferske vand fra søen kan nu strømme frit til Limfjorden til gavn for smådyr og fisk. Den 6. juni 2017 blev en 900 år gammel spærring fra Glenstrup Sø til Limfjorden fjernet. En ålekiste måtte lade livet så fisk og smådyr igen kan vandre frit, skriver nordjyske.dk. Åbningen har skabt fri passage fra søen til Skals Å og videre til Limfjorden.

Udgiv indhold